Projektování dopravních staveb

Hlavní činností společnosti je projektová a inženýrská činnost v oboru dopravních staveb. Firma je specializována na řešení dopravně inženýrské problematiky ve všech stupních přípravy staveb.

Řešíme:
 • dopravně inženýrské průzkumy a analýzy
 • dopravní studie
 • dopravní části územně plánovací dokumentace
 • vypracování projektové dokumentace dopravních staveb až do stupně tendrové a prováděcí dokumentace

Vlastními zaměstnanci a kooperací se specializovanými firmami jsme schopni zajistit komplexní dodávku projektové dokumentace dopravních staveb včetně stavebních objektů a řešení inženýrských sítí.

Společnost byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba Jaroslav Míka "Atelier PROMIKA" a od roku 2004 funguje jako Atelier PROMIKA s.r.o.

scripty

Atelier PROMIKA má v současné době 16 stálých zaměstnanců a několik pomocných projektantů. S firmou dlouhodobě spolupracuje stabilizovaný okruh dalších firem zabývajících se řešením v oblasti dopravně inženýrské problematiky, mostních staveb, inženýrských sítí, hodnocení vlivu navrhovaných staveb na životní prostředí a dalších profesí. • Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s výkonem odborné činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků do výše 60 mil. Kč.

 • Od vzniku společnosti byl zaveden systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 • Společnost získala ocenění Nejlepší projekt v kategorii AUTOCAD CIVIL V PRAXI za projekt Obvodová komunikace 31/DK/51.

 • Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí – vítězný návrh v soutěži na vypracování architektonického a technického řešení prostoru Masarykova náměstí. Návrh se stal podkladem pro vypracování následné dokumentace pro komplexní rekonstrukci náměstí realizovanou v roce 2012.

 • Liberec – vítězný návrh dopravního řešení v rámci urbanistické studie, která byla následně uplatněna při vypracování nového územního plánu statutárního města Liberec.

 • Český Krumlov, Zóna Ambit – vítězný návrh urbanistického řešení a následné vypracování regulačního plánu, který stanovil zásady pro komplexní regeneraci rozvojové zóny Ambit, na území navazujícím na historické jádro Českého Krumlova.

 • POLITIKA INTEGROVANÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

  V souvislosti se zavedením systému integrovaného řízení vedení společnosti Atelier PROMIKA s.r.o. zavádí zásady stanovené normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 45001:2018 v rámci společnosti a v kontextu podnikání k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, externím spolupracovníkům a veřejnosti. Tato Politika v sobě zahrnuje strategie, respektive cíle zahrnující požadavky na kvalitu, environmentální politiku i politiku BOZP. Strategickým cílem společnosti Atelier PROMIKA s.r.o. je:

  1. Spokojený zaměstnanec
  2. Spokojený klient
  3. Dobré vztahy s dodavateli
  4. Vysoká kvalita realizovaných služeb
  5. Vzájemná důvěra
  6. Nové cíle