Pro architekty nabízíme:


Odborné konzultace a komplexní zpracování požadovaných dokumentací a projektů na nejvyšší možné odborné úrovni.

1. Dopravní řešení obytných a komerčních objektů

Obytné zóny:
 • zóna 30 – je ohraničená oblast obce nebo města s maximální rychlostí 30km/hod. Chodci a hrající si děti musí používat chodník (členění prostoru na vozovku a chodník je zachováno)
 • obytná zóna – cílem je přizpůsobit provoz vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby a prostoru. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní. Pohyb chodců a vozidel ve společném prostoru. Maximální rychlost pohybu v obytné zóně je 20km/hod
 • pěší zóna – je specifickým druhem komunikace, u které je jednoznačně preferován pěší provoz
Komerční areály:
 • návrh dopravního napojení areálů a objektů
 • určení a odstranění kolizních míst v areálu
 • dimenzování manipulačních ploch
 • rozšíření logistických ploch
 • návrh dopravní obsluhy jednotlivých objektů
 • výpočet dopravy v klidu pro jednotlivé funkce
 • návrh odstavných a parkovacích stání
 • výpočet rozpadu jízd dle jednotlivých funkcí
Hromadné garáže a parkoviště:
 • návrh dopravního napojení hromadné garáže (parkoviště)
 • organizace dopravy (rozmístění stání a jízd)
 • optimalizace současné dopravní obsluhy (lepší dopravní řešení – úspory)
 • návrh umístění rampových systémů
 • návrh dopravního značení a dopravního zařízení
 • návrh světelně signalizačního zařízení (SSZ)
2. Dopravně inženýrské podklady
 • podklady pro hlukové výpočty
 • akustické studie – posouzení vlivu hluku emitovaného dopravou a stavební činností
 • měření intenzity dopravy – dopravní průzkumy intenzit motorové, cyklistické a pěší dopravy
 • určení celodenní i hodinové intenzity dopravy pro posuzování kapacity pozemních komunikací
 • určení skladby dopravního proudu
 • určení počtu odstavných a parkovacích stání – výpočet dopravy v klidu
 • určení intenzity generované dopravy včetně rozdělení celkové intenzity na její jednotlivé druhy (dělba přepravní práce)
 • variace výhledových intenzit v čase
 • modelování a prognóza dopravy pro potřeby prověření a testování alternativních návrhů, nalezení problémových míst a jejich diagnostika, environmentální posouzení, pro návrh bezpečnostních opatření – spolupráce s TSK UDI, URM atd.
3. Dopravní řešení v širších souvislostech
 • zpracování dopravních částí územně plánovacích dokumentací
 • zpracování dopravních generelů
 • dopravní expertýzy
 • dopravní studie
4. Návrhy dopravního značení
 • pasport stávajícího dopravního značení
 • zpracování návrhů a projektů vodorovného a svislého dopravního značení dálnic, silnic, místních a účelových komunikací
 • zpracování návrhů dopravně inženýrských opatření (přechodného dopravního značení - DIO) pro zajištění realizace staveb pozemních komunikací
 • návrh světelně signalizačního zařízení (SSZ)
 • zpracování návrhu organizace dopravy
 • vypracování manipulačních a provozních řádů areálů, hromadných garáží, parkovišť, sportovišť atd.
 • zpracování návrhů dopravně informačních systémů pro orientaci účastníků silničního provozu
 • zpracování návrhů značení kulturních a turistických cílů
 • zpracování návrhů značení orientačních systémů
 • zpracování návrhů značení cyklotras
 • zpracování návrhů velkoplošných značek
 • zpracování projektu portálů dopravního značení
 • návrh a umístění svodidel a zábradelních systémů
 • poskytování služeb souvisejících s projednáním výše uvedené činnosti s orgány státní správ
5. Navrhování pozemních komunikací
 • dálnice
 • silnice I., II. a III. třídy
 • místní a účelové komunikace
 • stezky a pěšiny
 • všechny stupně dokumentace od studie až po realizační dokumentaci
6. Inženýrská a majetkoprávní činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost
 • kompletní projednání projektové dokumentace všech projektových stupňů s dotčenými orgány státní a veřejné správy, majetkovými správci, vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, účastníky řízení atd.
 • projednání dokumentace ve smyslu zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • sestavení a kompletace všech potřebných žádostí vždy v souladu s řešenou problematikou
 • zajištění pravomocného, resp. vykonatelného územního rozhodnutí, stavebního, příp. vodoprávního povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, rozhodnutí o povolení k užívání stavby, rozhodnutí o povolení předčasného užívání, zajištění zkušebního provozu stavby, kolaudační souhlas, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby, sdělení k ohlášení stavby apod.
 • kontrola, příp. zajištění uvedení projednávané stavby do souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD), příp. projednání změny ÚPD
 • zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • zajištění konzultací a odborníků pro danou technickou disciplínu
 • kontrola obsahu a rozsahu projektové dokumentace předkládané k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení v souladu s platnými prováděcími předpisy
Majetkoprávní činnost
 • veškeré činnosti spojené se získáním majetkových práv k pozemkům dotčených stavbou
 • zajištění znaleckých posudků o ceně nemovitosti v souladu s platnou legislativou
 • vyhotovení geometrických plánů a jejich vložení do katastru nemovitostí
 • zajištění dokladu o souladu dělení nebo scelení pozemků dle geometrického plánu s ÚPD
 • vyhotovení a uzavření příslušných smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou (kupní smlouva, smlouva o bezúplatném převodu, smlouva o zřízení věcného břemene, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, směnná smlouva a další)
 • projednání záměru získání majetkových práv k pozemkům ve výkonných orgánech obcí a krajů
 • zavkladování smluv do katastru nemovitostí
  7. Návrhy volnočasových zón
  • sportovní hřiště
  • cyklostezky
  • in line dráhy
  • dětská dopravní hřiště
  • automobilové a motocyklové okruhy
  8. Návrhy organizace dopravy
  • preference veřejné hromadné dopravy (tramvajové, autobusové a trolejbusové)
  • stanovení místní úpravy provozu a stavební uspořádání komunikací tak, aby byly preferovány směry s provozem hromadné dopravy
  • zřizování vyhrazených jízdních pruhů nebo samostatných komunikací pro veřejnou (hromadnou) dopravu a ochrana a preference provozu na nich
  • zřizování samostatných tramvajových pásů na pozemních komunikacích
  • oddělování tramvajových pásů od vozovky zvýšením (obrubníkem), podélným dělicím prahem nebo podobným způsobem, zřizování trati s otevřeným nebo zatravněným svrškem, případně příčnými prahy či závorami zabraňujícími vjezdu jiných vozidel
  • omezení vjezdu jiných vozidel na pozemní komunikace s provozem tramvají dopravními značkami
  • upřednostnění tramvají na křižovatkách, přejezdech, vyústění nebo odbočení dráhy a podobných místech detekcí vozidel
  9. Konzultace, posuzování a koordinační činnost
  • konzultace a posouzení investičních projektů vzhledem k doprvnímu napojení a možnostem dopravní obslužnosti
  • vliv projektu na životní prostředí a ráz krajiny nebo obce
  • koordinační činnost všech odborných profesí
  10. Autorské dozory staveb

  Cílem je zajistit pro klienta nezávislý dohled, který má za výsledek dodržování technologických postupů, bezpečnost prováděných opaření a následné statické náležitosti každé konstrukční části stavby. Součástí těchto dozorů je i konání kontrolních dnů společně s investorem a účast na řízeních se stavebním úřadem
  11. Zvýšení bezpečnosti dopravy

  Vyhodnocení stávající nehodovosti a její prognóza, analýza a návrhy dopravních opatření na zlepšení bezpečnosti provozu v intravilánu i extravilánu.
  • zklidňování dopravy
  • úpravy křižovatek
  • návrhy světelně signalizačního zařízení
  • zajištění bezpečnosti provozu vozidel
  • umožnění bezpečného a kapacitního provozu chodců a cyklistů
  • dosažení požadované úrovně kvality dopravy
  • zajištění plynulosti jízdy vozidel veřejné hromadné dopravy osob
  • úpravy na zvýšení bezpečnosti pěších – ochranné dělící ostrůvky, značení dopravními značkami, zvýšené plochy (dlouhé prahy), vysazené chodníkové plochy, zúžení jízdních pásů, speciální nasvětlení přechodů atd.
  • úpravy na zvýšení bezpečnosti cyklistů vedených v hlavním dopravním prostoru a přidruženém prostoru (jízdní pruhy pro cyklisty a cyklopiktokoridory) i mimo prostor místní komunikace (stezky pro cyklisty a pěší)
  12. Dotační management

  a) Audit dotačních možností
  Bezplatná služba, která zahrnuje návštěvu u klienta, seznámení se s výrobním programem a rozvojovými záměry firmy. Na základě těchto zjištěných a analyzovaných informací je navržen, na základě posouzení možností klienta v oblasti dotací, směr na příslušný dotační program, případně prezentace jeho podrobných podmínek a principů fungování.

  b) Zpracování žádosti o dotace
  Služba zahrnující kompletní přípravu, zpracování a podání žádosti o dotace včetně kompletace příloh. Mimo jiné zahrnuje sestavení projektu s ohledem na podmínky a cíle vybraného dotačního programu tak, aby žádost a její přílohy maximalizovaly bodové ohodnocení v rámci bodovacích kritérií jednotlivých dotačních programů. V rámci zpracování vzniká de facto podnikatelský projektový plán včetně finančního hodnocení případné investice.
  Tato služba zahrnuje:
  • sestavení projektu s ohledem na cíle dotačního programu, potřeby klienta a současně s ohledem na maximalizaci šance na získání dotace
  • zpracování žádosti o dotace včetně příloh
  • konzultace k nastavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu a jejich definice v rámci případné další administrace projektu a sledování všech operativních a celkových ukazatelů
  • zpracování příloh žádosti o dotace – studie proveditelnosti (podnikatelský plán), ekonomické propočty projektu a ekonomické propočty související s výhledem ekonomiky firmy na požadované období se zapracováním ekonomických propočtů projektu
  • podání žádosti na vyhlašovatele dotačního programu
  c) Dotační poradenství k realizaci projektů
  Zahrnuje poradenství související s realizací samotného projektu v rámci daného dotačního programu. Součástí jsou zejména konzultace k povinnostem příjemcem dotace vyplývajícím z podmínek poskytnutí dotace respektive rozhodnutí o přidělení dotace. Zahrnuje veškeré služby dotačního managementu včetně zpracování závěrečné zprávy, žádosti o proplacení dotace a monitorovacích zpráv.
  Tato služba zahrnuje:
  • konzultace k zajištění povinné publicity projektu
  • konzultace k realizaci výběrových řízení dle podmínek stanovených vyhlašovatelem programu
  • konzultace ke způsobilosti výdajů včetně odborné konzultace k zaúčtování jednotlivých položek
  • konzultace ke zpracování monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu
  • konzultace ke zpracování závěrečné zprávy po ukončení projektu včetně žádosti o platbu
  • konzultace ke zpracování Žádosti o platbu
  • odborné konzultace v případě provádění změn v projektu
  • pravidelný elektronický informační servis o novinkách v oblasti dotací a dotačních programů
  d) Ekonomické poradenství
  Zahrnuje poradenství a konzultace související s přípravou a samotnou tvorbou firemních finančních plánů včetně vnitropodnikového školení zaměřeného na práci s finančními plány a s tím související provedení podnikové finanční analýzy.
  V případě dohody lze vypracovat kompletní podnikatelský záměr, který lze v případě neschválení dotace použít jako studii proveditelnosti pro případné získání úvěrů jako jinou možnost financování projektu.
  13. Navrhování údržby a opravy vozovek
  • klasifikace a lokalizace poruch - vizuální prohlídky se záznamem poruch - fotodokumentace a videozáznamy
  • nedestruktivní diagnostické metody a zatěžovací zkoušky – využití georadaru atp.
  • posouzení únosnosti vozovky se stanovením zbytkové doby žživotnosti
  • výpočty konstrukcí vozovek
  • návrhy údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek
  • optimalizaci návrhu s ohledem na dopravní zatížení komunikace
  • variantní návrhy a nové technologie
  • návrhy na recyklace a využití místních materiálů
  • výpočty zesílení vozovek na požadovanou dobu životnosti resp. funkční úroveň
  • navrhování konstrukcí vozovek novostaveb
  • posuzování navržených konstrukcí vozovek
  • cenové kalkulace k návrhům

  Pracujeme v programech:

  Autocad 2012 • Civil 3D 2012 • Autoturn • MS Office 2003 - 2010